De Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") reguleert uw gebruik van deze website ohmyluck.com (de "Site"). Lees de volgende informatie zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw gebruik van de Site te begrijpen. We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen. We kunnen u informeren over de wijzigingen in de voorwaarden met behulp van de beschikbare communicatiemiddelen. We raden u aan de site regelmatig te controleren om de actuele versie van de voorwaarden en hun eerdere versies te zien.

1. Privacybeleid

Ons privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. Ons privacybeleid legt u uit hoe we informatie over u verwerken. U zult begrijpen dat u door uw gebruik van de Site erkent dat de verwerking van deze informatie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid.

2. Diensten

Met de Website kun je willekeurig dingen kiezen, zoals namen, winnaars, woorden, kleuren, landen, letters, cijfers, en wachtwoorden. Ook kun je er dobbelen, een munt opgooien, en placeholder tekst genereren (de "diensten"). Je dient deze diensten niet voor illegale doeleinden gebruiken.

3. Diensten van Derden

De site kan links bevatten naar andere sites, applicaties en platforms (hierna de "Gelinkte Sites").

We hebben geen controle over de Gelinkte Sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen van de Gelinkte Sites. We stellen deze links voor u beschikbaar voor het leveren van de functionaliteit of diensten op de site.

4. Verboden Gebruik en Intellectueel Eigendom

We verlenen u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de site vanaf één apparaat in overeenstemming met de Voorwaarden.

U zult de Site niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Alle inhoud op de site bevat tekst, code, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, compilatie, software die op de site wordt gebruikt (hierna en hierna de "Inhoud"). De Inhoud is ons eigendom of van onze aannemers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. U stemt ermee in om alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen of beperkingen in de Inhoud te gebruiken en het is u verboden de inhoud te wijzigen.

U mag de Inhoud niet publiceren, verzenden, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of afgeleide werken maken en verkopen, of op welke manier dan ook gebruiken. Uw genot van de Site geeft u niet het recht om illegaal en niet-toegestaan ​​gebruik van de inhoud te maken, en in het bijzonder mag u de eigendomsrechten of kennisgevingen in de inhoud niet wijzigen. U mag de Inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. We verlenen u geen licenties voor onze intellectuele eigendom, tenzij toegestaan ​​in deze clausule.

5. Onze Materialen

Door uw Inhoud te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geeft u ons toestemming om uw Inhoud te gebruiken in verband met de werking van ons bedrijf, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om te verzenden, openbaar weergeven, distribueren, openbaar uitvoeren, kopiëren, uw Inhoud reproduceren en vertalen; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inhoud.

Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van uw Inhoud. We zijn niet verplicht om Inhoud die u ons toestuurt te publiceren of ervan te genieten en kunnen uw inhoud op elk moment verwijderen.

Door uw Inhoud te plaatsen, uploaden, invoeren, leveren of indienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inhoud bezit.

6. Afwijzing van Bepaalde Aansprakelijkheden

De informatie die via de Site beschikbaar is, kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Voor deze onjuistheden en fouten zijn wij niet aansprakelijk.

We doen geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud op en services die beschikbaar zijn op de Site. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke Inhoud en diensten geleverd op basis van "zoals ze zijn". We verwerpen alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze Inhoud en services, inclusief garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van plezier, gegevens of winst in de verband met het genot of de uitvoering van de site in het kader van het onvermogen of de vertraging om van de site of zijn diensten te genieten, of voor enige Inhoud van de Site, of anderszins voortvloeiend uit het genot van de Site, op basis van contract en niet- contractaansprakelijkheid of andere reden.

Als de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, hetzij voortvloeiend of incidenteel, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons, onze managers, directeuren, werknemers, agenten en derden, te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te maken voor alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief advocatenkosten), verplichtingen met betrekking tot of voortvloeiend uit uw genot van of onvermogen om genieten van de Site of zijn diensten en onze diensten en producten, uw schending van de voorwaarden of uw schending van rechten van derden, of uw schending van de toepasselijke wetgeving. We hebben het recht om de exclusieve verdediging op ons te nemen en u zult met ons samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

8. Beëindiging en Toegangsbeperking

We kunnen uw toegang tot de Site en de bijbehorende services of enig onderdeel op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

9. Miscellaneous

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Turkije, met uitzondering van de collisieregels.

De regeltaal van de Voorwaarden en alle communicatie en documenten met betrekking tot de Voorwaarden is, tenzij anders vermeld, Engels. Als vertalingen hiervan zijn gemaakt voor referentiedoeleinden, heeft alleen het Engelse origineel het effect van een contract en hebben dergelijke vertalingen geen effect.

Er wordt geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons geïmpliceerd als gevolg van de Voorwaarden of het gebruik van de Site.

Niets in de Voorwaarden vormt een afwijking van ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken, politie en wetshandhavers met betrekking tot uw genot van de Site.

Als wordt vastgesteld dat een deel van de Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, worden de nietige of niet-afdwingbare clausules geacht te zijn vervangen door geldige en afdwingbare clausules die vergelijkbaar zijn met de originele versie van de Voorwaarden en andere delen en secties van de de Voorwaarden zijn van toepassing op u en ons.

De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het genieten van de site en de voorwaarden vervangen alle eerdere of communicatieve en aanbiedingen, zowel elektronisch, mondeling als schriftelijk, tussen u en ons.

The Terms constitute the entire agreement between you and us regarding the enjoyment of the Site and the Terms supersede all prior or communications and offers, whether electronic, oral or written, between you and us.

Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen wanneer het falen of de vertraging het gevolg is van een oorzaak buiten onze redelijke controle, inclusief technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo's, rellen, handelingen, regelgeving, wetgeving, of bevelen van de regering, terroristische daden, oorlog of enige andere macht buiten onze controle.

In het geval van controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen ons en u met betrekking tot de Site of andere gerelateerde kwesties, of de Voorwaarden, komen u en wij overeen om te proberen dergelijke controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie door onderhandeling te goeder trouw, en in het geval dat een dergelijke onderhandeling mislukt, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar ons bedrijf is gevestigd.

10. Klachten

We doen er alles aan om eventuele klachten over de voorwaarden op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over de Voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via burakozdemir {@} protonmail (.) ch

We zullen uw klacht zo snel mogelijk beantwoorden en in ieder geval binnen 30 dagen. We hopen elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht op te lossen, maar als u denkt dat uw klacht niet naar behoren is opgelost, behoudt u het recht om contact op te nemen met uw lokale beschermingsinstantie.

Contact

We verwelkomen uw opmerkingen of vragen over de Voorwaarden. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via burakozdemir {@} protonmail (.) ch