Trong Toán học, ngẫu nhiên là gì?

Trong Toán học, thuật ngữ "ngẫu nhiên" có nghĩa là không theo bất cứ khuôn mẫu nào có thể dự đoán trước. Tính ngẫu nhiên cũng có thể mang hàm ý là không có bất cứ lý do nào mà chúng ta có thể nhận thức được để một sự kiện hay quá trình diễn ra theo một trình tự nhất định.

Ý nghĩa của các con số ngẫu nhiên?

Các con số ngẫu nhiên là một tập hợp các con số được phân bố không đồng nhất, ngoài phạm vi dự đoán trước và không tuân thủ các quy luật cụ thể nào. Các con số ngẫu nhiên hay các con số may mắn không thể dự đoán trước bởi vì, cho dù biết rõ giá trị của chúng trong quá khứ và ở hiện tại, chúng ta cũng không thể nào tính toán được giá trị của chúng trong tương lai.

Công cụ Tạo số ngẫu nhiên là gì?

Công cụ Tạo số ngẫu nhiên là một công cụ có khả năng tạo ra một chuỗi các chữ số theo xác suất ngẫu nhiên. Các chuỗi chữ số như thế được sử dụng trong hầu hết các trò chơi về xác suất cũng như trong lĩnh vực tính toán.

Cách sử dụng công cụ Tạo số ngẫu nhiên

Hãy chọn các giá trị tối thiểu, tối đa, số lượng các con số cần tạo ra một cách ngẫu nhiên. Các con số ngẫu nhiên sẽ được tạo ra sau mỗi lần bạn nhấn vào nút "Tạo số ngẫu nhiên".